Wolfram 语言

偏微分方程

为隔热的棒里的热量流动建立模型

为一个两端都绝热且长度为1的棒的热量流动建立模型.

In[1]:=
Click for copyable input
heqn = D[u[x, t], t] == D[u[x, t], {x, 2}];

假定棒的两端没有热量流过.

In[2]:=
Click for copyable input
bc = {Derivative[1, 0][u][0, t] == 0, Derivative[1, 0][u][1, t] == 0};

指定初始条件.

In[3]:=
Click for copyable input
ic = u[x, 0] == 20 + 80 x;

求解服从这些条件的热传导方程.

In[4]:=
Click for copyable input
sol = DSolve[{heqn, bc, ic}, u[x, t], {x, t}]
Out[4]=

Inactive 总和中提取出一些项.

In[5]:=
Click for copyable input
approxsol = u[x, t] /. sol[[1]] /. {Infinity -> 4} // Activate // Expand
Out[5]=

可视化温度向 60°恒定状态值演变的过程.

In[6]:=
Click for copyable input
Plot[Table[approxsol, {t, 0.02, 0.9, 0.07}] // Evaluate, {x, 0, 1}, AxesOrigin -> {0, 0}, PlotRange -> All]
Out[6]=

相关范例

de en es fr ja ko pt-br ru