Wolfram 语言

符号与数值微积分

建立一个吊链模型

找出悬挂在两点间长度为 L 的链条或缆绳在势能最小时的位置.

设置链条长度 、 左端高度 和右端高度 的值.

In[1]:=
Click for copyable input
L = 4; a = 1; b = 3;

为链条高度,它是水平位置的函数,其中 .

In[2]:=
Click for copyable input
xf = 1; nh = 201; h := xf/nh;

为链条高度 设置变量.

In[3]:=
Click for copyable input
varsy = Array[y, nh + 1, {0, nh}];

表示在位置 处的斜率,并为之设置变量.

In[4]:=
Click for copyable input
varsm = Array[m, nh + 1, {0, nh}];

表示从 的势能部分.

In[5]:=
Click for copyable input
varsv = Array[v, nh + 1, {0, nh}];

表示链条在位置 的长度,并为之设置变量.

In[6]:=
Click for copyable input
varss = Array[s, nh + 1, {0, nh}];

将所有变量结合在一起.

In[7]:=
Click for copyable input
vars = Join[varsm, varsy, varsv, varss];

我们的目的是将势能 最小化.

In[8]:=
Click for copyable input
objfn = v[nh];

下面是由几何形状决定的边界值约束.

In[9]:=
Click for copyable input
bndcons = {y[0] == a, y[nh] == b, v[0] == 0, s[0] == 0, s[nh] == L};

将常微分方程 , , 离散化.

In[10]:=
Click for copyable input
odecons = {Table[ y[j + 1] == y[j] + 0.5*h*(m[j] + m[j + 1]), {j, 0, nh - 1}], Table[v[j + 1] == v[j] + 0.5* h*(y[j]*Sqrt[1 + m[j]^2] + y[j + 1]*Sqrt[1 + m[j + 1]^2]), {j, 0, nh - 1}], Table[s[j + 1] == s[j] + 0.5*h*(Sqrt[1 + m[j]^2] + Sqrt[1 + m[j + 1]^2]), {j, 0, nh - 1}]};

选取变量的初始点.

In[11]:=
Click for copyable input
tmin = If[b > a, 0.25 , 0.75]; init = Join[Table[4*Abs[b - a]*((k/nh) - tmin), {k, 0, nh}], Table[4*Abs[b - a]*(k/nh)*(0.5*(k/nh) - tmin) + a, {k, 0, nh}], Table[(4*Abs[b - a]*(k/nh)*(0.5*(k/nh) - tmin) + a)*4* Abs[b - a]*((k/nh) - tmin), {k, 0, nh}], Table[4*Abs[b - a]*((k/nh) - tmin), {k, 0, nh}]];

在满足约束的条件下将势能最小化.

In[12]:=
Click for copyable input
sol = FindMinimum[{objfn, Join[bndcons, odecons]}, Thread[{vars, init}]];

提取解.

In[13]:=
Click for copyable input
solpts = Table[{i h, y[i] /. sol[[2]]}, {i, 0, nh}];

绘制势能最小时链条位置的图形.

In[14]:=
Click for copyable input
ListPlot[solpts, ImageSize -> Medium, PlotTheme -> "Marketing"]
Out[14]=

FindFit 将结果与悬链曲线拟合.

In[15]:=
Click for copyable input
catenary[t_] = c1 + (1/c2) Cosh[c2 (t - c3)];
In[16]:=
Click for copyable input
fitsol = FindFit[solpts, catenary[t], {c1, c2, c3}, {t}]
Out[16]=

同时绘制解及悬链曲线.

In[17]:=
Click for copyable input
Show[Plot[catenary[t] /. fitsol, {t, 0, 1}, PlotStyle -> Directive[Green, Thickness[0.01]], ImageSize -> Medium], ListPlot[Take[solpts, 1 ;; nh ;; 5], PlotStyle -> PointSize[.02]]]
Out[17]=

相关范例

de en es fr ja ko pt-br ru